Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne.
 1. Administratorem danych osobowych jest INVERSE CONTROL Sp. z o. o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000814789, NIP: 6312688587, do doręczeń: ul. Konarskiego 18C , 44-100 Gliwice, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@inversecontrol.com,
  tel. +48 32 555 0438.
 2. Przedstawiona polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których firma INVERSE CONTROL jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Zgromadzone dane są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej RODO.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i zbierane jedynie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
   
 1. Cel przetwarzania danych.
 1. INVERSE CONTROL gromadzi i przetwarza dane swoich klientów i potencjalnych klientów za pomocą systemów informatycznych oraz w formie papierowej.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
 • złożenia zamówienia na wybraną usługę (np. szkolenia, ekspertyzy, opracowania rozwiązania technicznego lub innej oferty handlowej),
 • realizacji zamówionej usługi,
 • wysłania informacji handlowej,
 • wywiązania się z obowiązków prawa,
 • w innych uzasadnionych prawnie interesach.

 

III. Udostępnienie danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora udostępniane są usługodawcą przetwarzającym dane osobowe w imieniu INVERSE CONTROL, w celu realizacji swoich zadań. Usługodawcy, którym przekazywane są dane osobowe podlegają poleceniom Administratora w zakresie celów i sposobów przetwarzania tych danych. Dane te są przekazywane w celu zarządzania płatnościami, dystrybucją poczty oraz obsługą IT.
 2. Dane osobowe mogą też być udostępnione pozostałym osobom trzecim w zakresie niezbędnym do: zastosowania się do żądań zgłoszonych przez organy państwowe, postanowień sądu lub odnośnych przepisów prawa; jak również do prowadzenia przez INVERSE CONTROL obrony przed roszczeniami dochodzonymi przez osoby trzecie.
 3. Ponadto INVERSE CONTROL może dokonać transferu danych osobowych zgromadzonych na temat danego użytkownika w przypadku sprzedaży lub zbycia całości lub części przedsiębiorstwa lub majątku INVERSE CONTROL włączając w to przypadki reorganizacji, podziału, rozwiązania spółki lub jej likwidacji.

  

 1. Ochrona i zarządzanie danymi osobowymi
 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpiecza te dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Do przetwarzania danych osobowych wewnątrz struktury  organizacyjnej Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora i działające na jego polecenie.
 3. Dane osobowe przechowywane są:
 • tak długo jak jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepisy nie określają szczegółowo tego terminu, to wynosi on pięć lat.
 • do momentu wycofania zgody, jeśli ich podstawą była udzielona uprzednio zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody nie wpływa na ich zgodność z prawem.
 • do momentu otrzymania sprzeciwu, jeśli podstawą ich przechowywania było przygotowanie spersonalizowanej oferty.
 • do chwili stwierdzenia przez INVERSE CONTROL, że dane są nieaktualne.
 1. Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

 

 1. Kategorie zbieranych danych osobowych
 1. INVERSE CONTROL gromadzi  dane osobowe w związku z dostawą zamówionych usług. Dane te są niezbędne w związku z:
 • wyrażeniem zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu organizowanym przez INVERSE CONTROL związanym z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego,
 • uczestnictwem w szkoleniu organizowanym przez INVERSE CONTROL
 • wyrażeniem zainteresowania ofertą usługową i handlową,
 • korzystaniem ze strony internetowej INVERSE CONTROL
 1. W przypadku wyrażenia zainteresowania udziałem w szkoleniu prosimy o podanie następujących danych osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, nazwa/firma, adres, NIP, numer telefonu, adres e-mail.
 2. W przypadku uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez INVERSE CONTROL uczestnik podaje następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko (wymagane)
  • nazwa/firma (wymagane)
  • PESEL (wymagane) gdy wynika to z warunków umowy z Klientem,
  • PESEL (opcjonalnie) zgodnie z wolą uczestnika jeśli warunki umowy tej kwestii nie określają,
  • miejsce i data urodzenia (wymagane) gdy wynika to z warunków umowy z Klientem
  • miejsce i data urodzenia (opcjonalnie) zgodnie z wolą uczestnika jeśli warunki umowy tej kwestii nie określają,
  • numer telefonu (opcjonalnie), zgodnie z wolą uczestnika,
  • adres e-mail (opcjonalnie), zgodnie z wolą uczestnika,
 1. INVERSE CONTROL może gromadzić również dane w postaci fotografii oraz filmów wideo z prowadzonych szkoleń w celach promocji własnych usług oraz marketingowych.
 2. W przypadku wyrażenia zainteresowania ofertą usługową i handlową, INVERSE CONTROL prosi o podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu.
 3. W przypadku korzystania ze strony internetowej INVERSE CONTROL mogą być pobrane i gromadzone informacje w postaci adres IP przypisanego do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu oraz typ systemu operacyjnego. Od użytkowników strony internetowej INVERSE CONTROL mogą być także gromadzone dane informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się wybrać lub o innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej INVERSE CONTROL, mających na celu ułatwienie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poprawę funkcjonalności tych usług. Dane te związane są z preferencjami osobistymi, w tym potrzebami szkoleniowymi jak również preferencjami marketingowymi i w zakresie plików typu cookie.

 

 1. Prawa osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma zgodnie z RODO :
  • prawo dostępu do danych, czyli uzyskania informacji czy dane osobowe są przetwarzane, w jakim zakresie oraz uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do korygowania danych, czyli poprawienia danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe, niekompletne lub uległy zmianie,
  • prawo do bycia zapomnianym, czyli usunięcia danych osobowych, z zachowaniem warunków wymienionych w art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, czyli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone wyłącznie do ich przechowywania,
  • prawo do sprzeciwu, czyli w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wycofania zgody, czyli w dowolnym momencie można wycofać zgodę, na podstawie której dane są przetwarzane.
 1. W celu realizacji praw, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@inversecontrol.com
 2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VII. Gromadzenie i przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików „cookie”

 1. Strona internetowa Administratora używa plików „cookie”.
 2. Instalacja plików „cookie” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W trakcie korzystania przez użytkowników z Witryny, INVERSE CONTROL może pobierać z przeglądarek internetowych użytkowników i zapisywać informacje, które mogą zawierać ich dane osobowe wymienione w sekcji „Kategorie zbieranych danych osobowych”.
 4. Administrator może wykorzystywać własne pliki „cookie” w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Administrator może wykorzystywać zewnętrzne pliki „cookie” w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator „cookie” zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). Szczegóły polityki prywatności Google Analytics dostępne są na stronie tej instytucji (https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html).
 6. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookie” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej „Polityki prywatności” i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to konieczne z uwagi na zmiany przepisów prawa. Zastrzegamy również możliwość zmiany „Polityki prywatności” w przypadkach wynikających ze zmian technologii wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych, a także w innych przypadkach związanych ze sposobem, celem lub podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora.