INVERSE CONTROL DESIGN

Jak pracujemy 1

Czym jest Inverse Control Design

Tworzenie nowoczesnej linii technologicznej przebiega wieloetapowo. Już na etapie projektu pojawia się wstępna koncepcja systemu sterowania. Koncepcja ta bazuje na założeniach projektowych i wymaganiach technologicznych i obejmuje dobór sygnałów pomiarowych i lokalizację czujników, dobór struktury i rodzaju użytych algorytmów sterowania oraz dobór i lokalizację urządzeń wykonawczych pozwalających na oddziaływanie na przebieg procesu. Z konieczności, bierze także pod uwagę ograniczenia budżetowe. Następnie, dla opracowanej koncepcji systemu sterowania dobiera się konfigurację sprzętową i tworzy się oprogramowanie sterujące. Ostatnim etapem jest budowa linii technologicznej, zakończona uruchomieniem systemu sterowania i pracą w reżimie technologicznym. Taka kolejność jest naturalna, jednak pociąga ona za sobą nieuchronne ograniczenia z punktu widzenia optymalnego działaniu systemu sterowania. koncepcja systemu sterowania, opracowana na etapie projektu linii technologicznej, nie zawsze odpowiada aktualnym wymaganiom technologicznym, w trakcie realizacji inwestycji dokonano istotnych zmian linii technologicznej, które nie znalazły odzwierciedlenia w zmianach w koncepcji systemu sterowania, na etapie uruchamiania linii technologicznej często powstają znaczące opóźniania, przez co trzeba ograniczyć czas przeznaczony na uruchomienie systemu sterowania tak, aby planowo zamknąć całą inwestycję i oddać linię technologiczną w terminie. Wszystko to sprawia, że działania gotowego systemu sterowania rozmija się z oczekiwaniami.

Warto podkreślić, iż etapy realizacji metody ICD różnią się zakresem i skalą wprowadzanych modyfikacji, rozpoczynając od etapu 1., który nie wymaga żadnej ingerencji w aktualnie działający system sterowania. Ustalona kolejność realizacji poszczególnych etapów pozwala na elastyczne dopasowanie oferty do potrzeb i aktualnych możliwości klienta. Zakończenie prac na dowolnym z etapów umożliwia podjęcie prac nad kolejnymi w dowolnym, dogodnym momencie. Całość prac prowadzonych w ramach metody ICD może być realizowana w dowolnie ustalonym reżimie czasowym. W szczególności, wprowadzanie modyfikacji na każdym z etapów 2 – 4 można skoordynować z planowanymi przestojami technicznymi tak, aby nie zakłócać normalnego rytmu produkcji.