Jak pracujemy

INVERSE CONTROL DESIGN

Jak pracujemy 1

Czym jest Inverse Control Design

Tworzenie nowoczesnej linii technologicznej przebiega wieloetapowo. Już na etapie projektu pojawia się wstępna koncepcja systemu sterowania. Koncepcja ta bazuje na założeniach projektowych i wymaganiach technologicznych i obejmuje dobór sygnałów pomiarowych i lokalizację czujników, dobór struktury i rodzaju użytych algorytmów sterowania oraz dobór i lokalizację urządzeń wykonawczych pozwalających na oddziaływanie na przebieg procesu. Z konieczności, bierze także pod uwagę ograniczenia budżetowe. Następnie, dla opracowanej koncepcji systemu sterowania dobiera się konfigurację sprzętową i tworzy się oprogramowanie sterujące. Ostatnim etapem jest budowa linii technologicznej, zakończona uruchomieniem systemu sterowania i pracą w reżimie technologicznym. Taka kolejność jest naturalna, jednak pociąga ona za sobą nieuchronne ograniczenia z punktu widzenia optymalnego działaniu systemu sterowania. koncepcja systemu sterowania, opracowana na etapie projektu linii technologicznej, nie zawsze odpowiada aktualnym wymaganiom technologicznym, w trakcie realizacji inwestycji dokonano istotnych zmian linii technologicznej, które nie znalazły odzwierciedlenia w zmianach w koncepcji systemu sterowania, na etapie uruchamiania linii technologicznej często powstają znaczące opóźniania, przez co trzeba ograniczyć czas przeznaczony na uruchomienie systemu sterowania tak, aby planowo zamknąć całą inwestycję i oddać linię technologiczną w terminie. Wszystko to sprawia, że działania gotowego systemu sterowania rozmija się z oczekiwaniami.

Na podstawie danych pomiarowych zgromadzonych w trakcie pracy linii technologicznej ocenia się jakość pracy systemu sterowania, biorąc pod uwagę aktualne wymagania procesowe oraz ich potencjalną zmienność. 

Etap ten umożliwia wskazanie tych fragmentów procesu, w których aktualnie działający system sterowania nie zapewnia efektywnego wykorzystania energii w procesie produkcyjnym i/lub prowadzi do niepotrzebnego wydłużenia cyklu produkcji. Raport z audytu zawiera także propozycje rozwiązania wskazanych problemów.

 

Na podstawie raportu z audytu systemu sterowania, klient wybiera zakres i sposób rozwiązania wskazanych problemów. W ok. 80% przypadków satysfakcjonującą poprawę można osiągnąć bez dodatkowych inwestycji w rozbudowę infrastruktury sprzętowej systemu sterowania. Wystarczająca jest modyfikacja oprogramowania sterującego tak, aby algorytmy sterowania lepiej dopasować do wymagań technologicznych.

Zdarza się czasem, że zastana infrastruktura aktualnie działającego systemu sterowania nie pozwala na wprowadzenie wymaganych modyfikacji, np. ze względu na ograniczoną funkcjonalność wykorzystywanych regulatorów sprzętowych, na złą lokalizację czujników pomiarowych i/lub niewystarczającą ich liczbę oraz konieczność wymiany urządzeń wykonawczych (np. zaworów regulacyjnych). W uzasadnionych przypadkach i za zgodą klienta proponujemy takie modyfikacje i nadzorujemy ich wdrożenie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, aby osiągnąć założoną poprawę, może pojawić się konieczność zmiany całej koncepcji systemu sterowania. Za zgodą klienta proponujemy takie rozwiązanie i nadzorujemy jego wdrożenie. Stanowi to swoisty powrót do etapu opracowania koncepcji systemu sterowania podczas tworzenia nowej linii technologicznej, jednak wprowadzenie zmian wynika tu z rzeczywistych wymagań dla aktualnie pracującej linii i uwzględnia rzeczywiste ograniczenia technologiczne.

Warto podkreślić, iż etapy realizacji metody ICD różnią się zakresem i skalą wprowadzanych modyfikacji, rozpoczynając od etapu 1., który nie wymaga żadnej ingerencji w aktualnie działający system sterowania. Ustalona kolejność realizacji poszczególnych etapów pozwala na elastyczne dopasowanie oferty do potrzeb i aktualnych możliwości klienta. Zakończenie prac na dowolnym z etapów umożliwia podjęcie prac nad kolejnymi w dowolnym, dogodnym momencie. Całość prac prowadzonych w ramach metody ICD może być realizowana w dowolnie ustalonym reżimie czasowym. W szczególności, wprowadzanie modyfikacji na każdym z etapów 2 – 4 można skoordynować z planowanymi przestojami technicznymi tak, aby nie zakłócać normalnego rytmu produkcji.